Lawaai

Dat windmolens geluid produceren staat voorop en moet een zwaarwegende factor zijn in waar deze kolossen worden geplaatst. Dit mag niet worden onderschat, want niemand zit te wachten op slapeloze nachten!

Voor inwoners van Nijmegen-Zuid is dit extra belangrijk omdat:

 • dit een nieuwe geluidsbron bovenop het geluid van de A73 wordt. Iedereen in Weezenhof kent het geluid uit "de bocht van Malden". Het lawaai van deze windturbines zal ongeveer uit dezelfde hoek komen. De overlast wordt dus boven op bestaande overlast gestapeld.
 • 's avonds en 's nachts is er op de A73 relatief weinig verkeer en dus ook weinig geluid. De wind waait echter gewoon door. Ook al voldoet men aan de wettelijke norm, de hoeveelheid lawaai zal per saldo zeer waarschijnlijk toenemen.
 • Volkel regelmatig een trauma heli of straaljager over de wijk jaagt.
 • het geluid een zwiepend karakter heeft, dat mogelijk zeer storend kan worden ervaren.
 • de bron 200 meter boven de grond hangt en dus niet achter een geluidsscherm is te vangen.

Regelgeving

Om geluidshinder te voorkomen mag een windmolen niet te dicht bij huizen staan. Een windmolen mag gemiddeld niet meer dan 47 decibel geluid maken. 's Nachts mag dit niet meer dan gemiddeld 41 decibel zijn. Hiervoor worden metingen verricht op gevels van woningen in de buurt. Dit staat in het Besluit wijziging milieuregels windturbines. (Bron: Rijksoverheid)

Voorkomen beter dan genezen

Een speerpunt is dat bij plaatsing al vooraf uitgebreid aandacht besteed moet worden ten aanzien van de geluidsproductie. Dit zou een belangrijke eis moeten zijn.

Het RIVM onderzocht het geluid van windturbines en doet een aantal wellicht handige voorstellen.

Wat zijn verbetermogelijkheden bij het plannen of exploiteren van een windturbine(park)

Als er plannen zijn om een windturbinepark op te zetten, is het van belang de omwonenden al vroeg te betrekken en te informeren over het te verwachten geluid in de omgeving en de mogelijke effecten ervan. Daarnaast zou besproken moeten worden wat er wordt gedaan om de hinder voor omwonenden te beperken. Enkele concrete verbeterpunten met betrekking tot het aspect geluid staan hieronder genoemd.

Mogelijke verbeteringen voorafgaand aan het realiseren van een windturbine(park)

 1. Er zijn nog innovaties mogelijk die het geproduceerde geluid (verder) verminderen, zoals het verminderen van het toerental, het veranderen van de bladvorm en het aanbrengen van structuren op de rotorbladen. Waarschijnlijk zijn er ook mogelijkheden om het ritmische karakter van het geluid minder sterk te maken.
 2. De informatievoorziening voor omwonenden kan verbeterd worden, onder andere door het presenteren van een 3D-simulatie van het te verwachten geluid.
 3. Door verschillende partijen, waaronder omwonenden, bij de besluitvorming te betrekken, kunnen de belangen en zorgen van deze partijen beter worden meegenomen in de besluitvorming.
 4. Gemeenten kunnen een eigen geluidsnorm kiezen als dat vanwege een bijzondere lokale situatie is.

Mogelijke verbeteringen bij een bestaand windturbine(park)

 1. Een regulier overleg tussen exploitant en bewoners, en eventueel overheid, kan bijdragen aan het tijdig signaleren van problemen.
 2. Het gebruik van een weerbericht voor 100 meter hoogte zou de omwonenden een beter beeld kunnen geven van het te verwachten geluid op de korte termijn. Kennisbericht 1.0 p. 3 van 27 Geluid van windturbines
 3. Het toepassen van geluidreducerende maatregelen, zoals ‘noise reduced operation’ of voorzieningen aan de wieken.

Een bijzonder belangrijk aspect is dat gemeenten een eigen geluidsnorm kunnen en mogen kiezen. Het argument "we voldoen aan de wettelijke norm, dus er is geen probleem" is een flagrante dooddoener en hoeft niet te worden geaccepteerd!

Het RIVM heeft vastgesteld dat bij de huidige geldige norm (47dB Lden en 41dB Lnight) wordt verwacht dat 8 á 9 procent van de omwondenden ernstige hinder van windturbines zal ondervinden! (Kijk bij downloads)