FAQ

Wat is een zienswijze en hoe schrijf je er één?

Met een zienswijze kunt u als belanghebbende reageren over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. Hierin beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Met een zienswijze is het mogelijk dat het voorgenomen besluit of plan wordt veranderd. Wordt uw zienswijze afgewezen, dan kunt u bezwaar maken.

De periode om een zienswijze in te sturen naar gemeente Heumen is van dinsdag 23 april tot dinsdag 4 juni 2019. Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt niet ontvankelijk verklaard. Het is dus belangrijk om tijdig te reageren!


Wat is slagschaduw?

Hier staat een praktische beschrijving wat met slagschaduw bedoeld wordt.

Krijg ik te maken met slagschaduw?

Het mogelijk dat de Weezenhof en Hatert met slagschaduw te maken krijgen.

Op basis van de concept visie weten we dat de afstand van het aangewezen gebied tot de Weezenhof is zo'n 600 meter. Op de kortste dag van het jaar (21 december) is de slagschaduw van een 200 meter hoge turbine minimaal 800 meter.

Hoe dichter je bij de turbine woont, des te meer slagschaduw je krijgt door het jaar heen.

Zolang er nog geen daadwerkelijk plan is ingediend, is het gissen welk gebied met schaduw krijgt te maken. Lees hier meer over het voorgenomen plan van Blue Bear Energy.

Hoe hoog worden de turbines?

Dit is aan de ontwikkelaar om te kiezen en wordt beperkt door wettelijke randvoorwaarden.

  • De concept visie van gemeente Heumen gebruikt een "standaard" windturbine met een tiphoogte van 150 meter en een ashoogte van 100 meter. (pagina 22 van pdf)
  • Blue Bear Energy heeft aangegeven dat zij molens willen bouwen met een tiphoogte van 243 meter en een ashoogte van 160 meter (In dit artikel van De Gelderlander was er nog sprake van 200 meter). In hun plan zal de eerste turbine op 1,1 km van Weezenhof komen.

Overigens, voor constructies hoger dan 114 meter is er een toetsingsplicht voor radarverstoring. Dit houdt in dat TNO een andere molen kan adviseren. (pagina 53 van pdf)

Hoeveel turbines komen er?

Tijdens de voorlichtingsavond van 4 februari 2019 kwam dit aan de orde. De gemeente gaf aan te willen clusteren en daarom "minimaal 3 turbines" in het gebied te willen plaatsen.

Ook Blue Bear Energy heeft 3 turbines gepland.

Waarom staan er drie molens in een rij over de Weezenhof?

De reden is tweeledig:

  • Op het moment dat deze website de lucht in ging was onbekend waar een turbine wordt geplaatst. Die zijn dus drie mogelijke plekken in één.
  • De formulering in het rapport is niet heel duidelijk.

Op dat laatste het volgende: Pagina 36 van de concept visie zegt: "Gezien de kenmerken van het gebied en de ligging van de A73 en het Maas-Waalkanaal is een lijnopstelling langs de A73 de enige realistische optie voor windenergie in dit energielandschap."

Daarbij is een impressie gegeven van mogelijke invulling. De formulering van de zin is echter niet heel duidelijk en kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. De schets laat een zeer waarschijnlijk scenario zien: de lijn van de lijnopstelling is in

Het beeld van deze website is onwaarschijnlijker, maar past wel binnen de formulering: de drie turbines staan in één lijn, in het gebied langs de A73.

Mocht deze visie dus worden vastgesteld, en een ontwikkelaar stelt dit voor dan kan dat niet op grond van het landschapsontwerp worden tegengehouden.

Ik ben tegen/ik maak me zorgen. Wat kan ik doen?

Op het moment van schrijven, is er slechts sprake van een concept visie. Hier kun je formeel niets tegen doen, want er is nog geen formeel besluit.

Zodra deze ter visie wordt gelegd, kun je je eigen zienswijze indienen. De gemeente moet zienswijzen beoordelen en mogelijk worden je argumenten meegenomen bij vaststelling van de visie.

Nadat de visie is vastgesteld kunnen partijen, zoals bijvoorbeeld Blue Bear, een plan indienen waaraan vergunning wordt verleend. Tegen vergunningsaanvragen kun je bezwaar aantekenen.

Tip: Neem contact op met je rechtsbijstandsverzekering. Mogelijk biedt je polis hiervoor dekking en/of hulp. Beter te vroeg dan te laat!

Wat is het tijdsplaatje van gemeente Heumen?

Tijdens de voorlichtingsavond van gemeente Heumen, begin februari 2019, werd het volgende tijdspad getoond voor de vaststelling van de ruimtelijke visie duurzame energie.

Van half april tot eind mei is het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

De visie zal worden besproken in de gemeenteraad op 29 september.

Hoe weet ik wanneer er concrete plannen zijn?

Om een windturbine te mogen bouwen, is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Op de website https://overuwbuurt.overheid.nl/ staan bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen uit de buurt. Zowel de berichten van gemeente Nijmegen als Heumen zijn via deze site op te vragen.

  • Deze informatie is op te vragen via een kaart
  • Je kunt een e-mail alert instellen. Voortaan krijg je alle meldingen automatisch in je mailbox!

Super handig! Ook als er geen windmolens of zonneparken worden gebouwd!

Is de turbine in de wijk te zien?

In Google Earth Pro is het mogelijk om een zogenaamde "viewshed" te maken, op basis van de beschikbare 3D informatie. Geluk is dat Google een compleet 3D model van Nijmegen heeft, zodat

Onderstaand plaatje geeft een indicatie van plaatsen waar de as van de rotor (160 meter hoogte) te zien is en alles daarboven.

Dank aan Dik Fokker voor het wijzen op deze methode.