Stand van zaken

We streven drie speerpunten na: een gedegen proces, een gedegen toetsingskader en een gedegen focus op de natuur.

We streven dus naar win-win en niet naar een verbod van windturbines of zonneweides in het aangewezen gebied.

Hieronder staat kort wat we hebben gedaan en hebben bereikt tot nu toe:

Gedegen proces

Gemeente Heumen is met de energie circustent door eigen woonkernen getrokken, maar heeft Hatert en Weezenhof niet aangedaan. Een goed contact met gemeente Heumen lijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

Heumen beweert de “Tien adviezen voor zon en wind in Gelderland” van GNMF te volgen. Advies #1 gaat over een bovengemeentelijke kijk op het vraagstuk. Dit is niet gedaan.

Wat hebben we gedaan?

  • We hebben een petitie gestart om Heumen te vragen voor een time-out die meer dan 300 keer is ondertekend. Deze is op 15 april aan wethouders van Heumen overhandigd.
  • We staan in goed contact met het bewonersplatform Weezenhof en een aantal werkgroepen in Malden.
  • Op 29 mei 2019 is een zienswijze ingeleverd, mede-ondertekend door 41 bewoners van Weezenhof.

Gedegen toetsingskader

Het toetsingskader bevat geen eisen m.b.t. een nul toename in overlast voor Weezenhof. Sterker nog, het toetsingskader wil energieopwekking in gebied A maximaliseren met dus ook een maximalisatie van overlast tot gevolg.

Er is wel een aandachtspunt dat het initiatief moet bijdragen aan het woongenot van de omgeving, maar dit is geen eis en onduidelijk wiens woongenot het betreft.

Eigenlijk zou de term woongenot moeten vervangen worden voor leefgenot en moet het een randvoorwaarde zijn.

Wat hebben we gedaan?

  • Deze zorgen worden in de zienswijze geuit: nulhinder voor slagschaduw en een geluidsnorm die beduidend strenger is dan de landelijke.

Gedegen focus op de leefomgeving

Het toetsingskader stelt dat natuurwaarden niet mogen verslechteren.

Mooi, maar niet mooi genoeg. Want wat de beleidsmakers hiermee precies bedoelen wordt niet duidelijk gemaakt en laat dus alle ruimte voor interpretatie.

Het zou bizar en totaal ongewenst zijn als de unieke lokale natuur en leefbaarheid voor mensen er op achteruitgaan door groene plannen.

Wat hebben we gedaan?

  • Deze zorgen worden in de zienswijze geuit, waarbij ook wordt voorgesteld om ecologische prestatieafspraken te maken met de exploitant.